تبلیغات
rap&pop&photo - Hamed Hakan
4/23
Hamed Hakan

 Hamed Hakan - Interview

مصاحبه جدید حامد هاکان (شامل صحبت هایی در مورد اخبار و انتشار آلبوم جدید و ... ) با سه كیفیت متفاوت


آهنگ با كیفیت MP3 128

Interveiw

آهنگ با كیفیت 64 OGG


آهنگ با كیفیت WMA 20 ( مخصوص تلفن همراه )

Interveiwلینك غیر مستقیم ( Rapidshare )

آهنگ با كیفیت MP3 128

Interveiw